Våre tjenester

Warth Eiendom AS bistår hovedsakelig innen tre ulike hovedområder:
Brannteknisk rådgivning (Risikoanalyse) 
Tilstandsanalyser NS3424
Drift og vedlikehold

Brannteknisk rådgivning, tilstandsanalyser, drift og vedlikehold

Vi bistår med følgende for enklere drift av bygget ditt:

  • Tilsyn- og vaktmestertjenester
  • Bygg og utearealer
  • Brannvern – IK(Internkontroll) – brann
  • Risikoanalyse – brann
  • Tilstandsanalyse NS 3424
  • Vedlikeholdsplaner m/budsjett
  • Internkontroll: VVS, EL mm.
  • Prosjektledelse
  • Håndverkstjenester: snekker, rørlegger, malere, elektrikere

Brannvern

Eieren av et bygg står selv ansvarlig for brannvern. Våre ansatte har god kompetanse innen brannvern og rådgivning, og hjelper deg gjerne med jobben.
Brannsikkerhet er bygget opp av både tekniske og organisatoriske tiltak. Disse avhenger som oftest av hverandre. Et eksempel på dette er at dersom man installerer brannalarmanlegg (teknisk tiltak), så må man også ha et organisatorisk tiltak i form av en vedlikeholdsavtale og årlig service for at dette skal kunne fortsette å være et godt brannsikkerhetstiltak i fremtiden. I tillegg må rednings- og beredskapsplaner være på plass for å sikre effektiv rømning av bygget dersom alarmen går.

risikoanalyse brann (ros analyse brann)

Brannteknisk tilstandsanalyse er “byggets EU-kontroll”, og vi bistår med dette.
Minstekravet er at bygg oppført før 1985 oppgraderes til byggeforskrift av 1985. En slik rapport inneholder en beskrivelse av bygningen(e) og dets installasjoner samt bruken av bygningen(e), den branntekniske tilstanden, kontroll mot krav om brannsikkerhet, forslag til utbedring av registrerte mangler, vurdering av anbefalinger og tiltak for å oppnå minimumskrav, bilder fra befaringen, samt en handlingsplan i prioritert rekkefølge etter hvor alvorlige avvikene er.
Vår branntekniske tilstandsanalyse oppfyller kravet til dokumentasjon som “må sannsynliggjøre, underbygge eller begrunne at kravene til bygget og virksomheten er oppfylt” (FOB § 10). Tilstandsrapport etter denne anvisningen tilfredsstiller analysenivå 1 i NS 3424.
På samme måte som at bilen din har krav til EU-kontroll og utbedring av feil har bygninger tilsvarende krav. I henhold til Forskrift om Brannforebygging (FOB) stilles det flere krav til eier av et bygg. 
De mest relevante branntekniske kravene til eier er som følger:
§ 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk
Eieren av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget.
Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i bygget som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.

Eieren skal gjøre den som har rett til å bruke bygget kjent med kravene som gjelder for bruken av bygget, og med alle egenskapene ved bygget som har betydning for brannsikkerheten. Er det flere som har rett til å bruke bygget, skal eieren sikre at all bruk samordnes på en måte som bidrar til å forebygge brann.

Drift og vedlikehold av bygg 

Det er behov for å utarbeide en tilstandsanalyse etter NS 3424 som grunnlag for å utarbeide en vedlikeholdsplan på kort og lang sikt. En vedlikeholdsplan vil være til hjelp når man skal fastsette byggets felleskostnader/husleie. (Næringsbygg/borettslag/sameiere) 
Vi bidrar og formidler alle tjenester innen vvs og håndverk. Dette er spesielt gjeldende ved nødvendige oppgraderinger i bygget.
§ 8 Oppgradering av byggverk
Eieren av et bygg skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i bygget slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.
§ 9 Eierens systematiske sikkerhetsarbeid
En virksomhet som eier et bygg skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å sikre bygget mot brann. Virksomheten skal iverksette:
a) rutiner som sikrer at kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget blir overholdt
b) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann
c) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

 
Trenger du rådgivning innen brannvern eller oppgraderinger i bygget ditt? Vi hjelper deg!
Adresse

1621 Gressvik, Norge 

E-post
Telefon

+4797976689